Door Peter Quataert op 5 juli 2017

Vacature voorzitter PvdA Gewest Zeeland

Geachte partijgenoot

 

Zoals u zo juist hebt vernomen treedt Bob van Schuylenburch per 31 augustus af 2017 af als voorzitter van het gewest. Het bestuur streeft er naar om op de gewestelijke ledenvergadering van 25 november 2017 een nieuwe voorzitter te doen kiezen. Het bestuur nodigt mensen die belangstelling hebben voor de vacante positie van gewestelijk voorzitter zich te melden voor een nader gesprek. Hieronder volgt een uiteenzetting over de plaats van het gewest binnen de PvdA en over de rol van de gewestelijk voorzitter.

Het gewest.
De voornaamste taak van het gewest is het organiseren van de deelname van de PvdA aan de provinciale politiek. Het gewest stelt de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten vast voor de Zeeuwse Staten verkiezingen en voor de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap Scheldestromen. Het gewest ondersteunt de gekozen politici door het organiseren van debatten over onderwerpen aangaande de Zeeuwse politiek en door scholingsactiviteiten. Verder speelt het gewest een rol bij de werving van Zeeuwen voor een plaats op kandidatenlijsten voor 1ste en 2de Kamer.

Het gewest bevordert de samenhang tussen de 13 Zeeuwse PvdA afdelingen. Waar nodig worden afdelingen ondersteunt. Het gewestelijk bestuur onderhoudt daartoe contacten met de afdelingen. Het gewest fungeert als schanier tussen de Zeeuwse PvdA geledingen en de landelijke partijorganisatie. Het gewest is vertegenwoordigd in de Verenigingsraad en organiseert het Zeeuwse voorcongres ter voorbereiding van de landelijke congressen.

De PvdA verkeert in zwaar weer: dat vraagt om vernieuwing. Het gewest zal een rol moeten spelen bij het formuleren en uitvoeren van vernieuwingsplannen.

Ten minste twee keer per jaar organiseert het gewestelijk bestuur een gewestelijke ledenvergadering. Het bestuur bereidt de besluitvorming van de ledenvergadering voor en verantwoordt zich omtrent de uitvoering van genomen besluiten.

Het gewestelijk bestuur bestaat op dit moment uit zes mensen die eens in de vier a zes weken vergaderen. Deze bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de fractievoorzitter in Provinciale Staten, de voorzitter van de waterschapsfractie en de voorzitter van de Zeeuwse Jonge Socialisten (JS). Daarnaast is de bestuursvergadering open voor de Zeeuwse leden van Eerste en Tweede Kamer

De gewestelijk voorzitter
De boven genoemde taken worden op basis van een werkverdeling uitgevoerd door het gewestelijk bestuur. Wat betreft de specifieke rol van de voorzitter:

De voorzitter moet het geheel van de PvdA in Zeeland kunnen overzien. Hij/zij moet instaat zijn afdelingen, gewest en andere partijgeledingen, leden en gekozen politici te binden en bij elkaar kunnen houden. Hij/zij heeft daartoe de nodige ervaring binnen de partij opgedaan.
De voorzitter van het gewest en de voorzitter van de Statenfractie zijn het gezicht van de regionale PvdA. Zij vertegenwoordigen de Zeeuwse PvdA tegenover de media. Hij/zij zit op een effectieve manier de vergaderingen van het gewestelijk bestuur en de gewestelijke ledenvergadering voor. Hij/zij treedt op als vertegenwoordiger van het gewest op landelijk niveau.

Van de nieuwe voorzitter zal een voortrekkersrol worden gevraagd wat betreft de hierboven genoemde vernieuwing van de PvdA.

De gewestelijk voorzitter onderkent de democratische besluitvorming en kan zich er bij
neerleggen wanneer beslissingen worden genomen, die niet overeenkomen met zijn/haar
eigen standpunt.

Hij/zij heeft aantoonbare ervaring in bestuurlijke omgeving, bij voorkeur in een
vrijwilligersorganisatie Hij/zij kan uit de voeten met besluitvormingprocessen.

Verder wordt van de kandidaten verwacht:
• Een rood hart te hebben
• Gevoel te hebben voor politieke verhoudingen
• Zowel te beschikken over teamgeest en collegialiteit als wel zelfstandig te kunnen functioneren
• Incasseringsvermogen te hebben
• Over een netwerk te beschikken, dan wel te beschikken over het vermogen een netwerk te ontwikkelen
• Kennis van (een deelgebied) van de provincie strekt tot aanbeveling.

Hebt u belangstelling om de volgende gewestelijke voorzitter te worden en wilt u een gesprek daarover met het gewestelijk bestuur? Stuur dan voor 1september 2017 een mail naar de secretaris: hdleunk@zeelandnet.nl. Stuur een CV mee en graag vernemen wij uw motivatie.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Henk Leunk: telefoonnummer 06-5343 7986.

Namens het gewestelijk bestuur,
Met vriendelijke groeten,
Henk Leunk

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert