Veel gestelde vragen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Veel gestelde vragen
Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen:

Wie zoeken we?
De PvdA afdeling Sluis wil in de gemeenten en de gemeenteraden het sociaaldemocratische geluid laten horen. Solidariteit, ondersteuning van zwakkeren (bestaanszekerheid), vrijheid, antidiscriminatie, duurzaamheid, democratie, solidariteit, toegankelijkheid, rechtvaardigheid, vooruitgang, gelijke kansen, verheffing, het recht op een fatsoenlijk bestaan en goed werk. PvdA-raadsleden doen hun werk in de gemeenteraad vanuit deze beginselen. Ze werken in een team. Voor solisten is geen plaats. Het raadswerk vraagt lef. Een raadslid doet zijn werk in het belang van de inwoners en van de gemeente.

We streven naar een diverse samenstelling van de kandidatenlijst, naar achtergrond, ervaring, competenties en karakter. Voorop staat de maatschappelijke betrokkenheid en het verantwoordelijkheid willen dragen voor besluiten in het belang van de gemeente en haar inwoners.
Onze raadsleden voelen zich verbonden met hun gemeente en alle mensen die daar samenleven. Raadsleden zijn voor de PvdA volksvertegenwoordigers die door hun visie en hun kennis van de gemeente en van de situatie van de bewoners in de gemeente keuzes maken die ze kunnen verantwoorden.
Wat wordt er van je verwacht?
Van raadsleden verwachten we politiek inzicht en kennis van de lokale, regionale en landelijke politiek bestuurlijke verhoudingen. Wie raadslid wil zijn, heeft een visie op de politiek en de samenleving en kan politiek-strategisch analyseren en opereren.
Als raadslid neem je beslissingen over de (toekomstige) inrichting van de gemeente, over het functioneren van de gemeente, over de ruimte voor ondernemingen en instellingen, over de ontwikkeling en ondersteuning van de inwoners en over allerlei andere onderwerpen. Je begrijpt de belangen van de inwoners en bent in staat om belangen – ook als die tegengesteld zijn – tegen elkaar af te wegen, keuzes te maken en jouw keuze te verantwoorden. Als raadslid heb je concrete ideeën voor je gemeente en je neemt – mede op basis van de signalen van bewoners – (beleids-)initiatieven. Je controleert actief en kritisch het college van burgemeester en wethouders en werkt in de gemeenteraad samen met andere fracties. Je legt publiekelijk en actief verantwoording af over je eigen functioneren.  Je kunt de standpunten van de PvdA-fractie op overtuigende wijze verwoorden, ook in moeilijke situaties.

Hoeveel tijd kost het je?
Voor het vervullen van de taak als raadslid dien je over tijd te beschikken. In Sluis vergadert de fractie elke week, dit kan zijn in fractievergaderingen, commissies, de raadsvergadering of andere bijeenkomsten. Daarnaast vraagt de voorbereiding van deze vergaderingen tijd o.a. lezen van stukken.

Is er een vergoeding?
Raadslid word je uit overtuiging. Je doet het naast je werk en het kost je dus vrije tijd. Gemeenteraadsleden ontvangen uit de gemeentekas een vergoeding. Het is geen salaris. Er is dus geen afdracht van sociale lasten, er is geen pensioenvoorziening en bij beëindiging van het raadslidmaatschap is er geen aanspraak op WW. De vergoeding voor een raadslid is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Op de website van de overheid is te vinden wat de hoogte van de vergoeding en van de onkostenvergoeding is. Over de vergoeding moet loonheffing worden betaald. De hoogte hiervan is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie.
Elk fractielid betaalt een bijdrage aan de PvdA afdeling Sluis en aan het Centrum Lokaal Bestuur (CLB).