Profielschets en competenties fractievoorzitter

Profielschets en competenties fractievoorzitter
De fractievoorzitter de eerste woordvoerder namens de PvdA. Hij/ zij is de leider van het team, op
belangrijke momenten de woordvoerder van het team en ook degene die moet zorgen dat de fractie
als team opereert. Bovendien moet de fractievoorzitter de samenwerking met andere partijen in de
raad bewaken en de relatie met de eigen PvdA-wethouders onderhouden.

Als fractievoorzitter:
– Ben je strateeg zijn, teamplayer en leider tegelijk, zowel naar binnen als naar buiten.
– In staat om mensen te binden, sociaal vaardig
– en beschik je over leidinggevende kwaliteiten.
De voorzitter zorgt dat ieder fractielid op de eigen kwaliteiten wordt ingezet, dat afspraken worden
nagekomen en dat de fractie als geheel zowel aan haar controlerende als haar
volksvertegenwoordigende taak toekomt. Hij / zij heeft geen ambitie om deze termijn wethouder te
worden en weerhoudt de fractie ervan op de stoel van de wethouder en de ambtenarij te gaan
zitten. Hij of zij kan ook buiten de fractie mensen aan de PvdA binden en geeft de PvdA in de
gemeente een gezicht

Competenties
Raadsleden hebben een:
– volksvertegenwoordigende rol
– stellen kaders voor beleid
– controlerende taak .
De PvdA heeft hier competenties aan verbonden die voor jou als PvdA- raadslid belangrijk zijn.

De competenties die behoren bij de volksvertegenwoordigende taak zijn:
– Luisteren – Als je goed luistert toon je een actieve interesse wat de ander zegt en weet je
daardoor belangrijke informatie op te pakken.
– Tact/sensitief gedrag – je bent in staat om je te verplaatsen, en in te kunnen spelen op
gedachten/gevoelens/het standpunt/de situatie van de ander.
– Creativiteit/vindingrijkheid – Je komt met originele oplossingen komen voor problemen
waar je als raadslid tegenaan loopt.
– Doorzettingsvermogen – Je vindt het geen enkel probleem je gedurende langere tijd
intensief met een taak bezig te houden, ook bij tegenslag. Je volhardt in een plan totdat je
doel bereikt is.
– Gespreksvaardigheid – Je kunt door in gesprek te gaan met …. behalen wat je wilt bereiken.

De competenties die behoren bij de kaderstellende rol zijn:
– Besluitvaardigheid – Op basis van een goed oordeel durf je verantwoorde beslissingen en/of
acties te ondernemen. Zelfs als je niet van alle feiten, gevolgen of alternatieven op de hoogte
bent, of er conflicterende belangen zijn.
– Initiatief – Je signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk op. Je
bent alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt er in een
vroeg stadium naar.
– Omgevingsbewustzijn – Je laat blijken dat je goed op de hoogte bent over de
maatschappelijke, politieke en inhoudelijke ontwikkelingen. Je bent leergierig en
nieuwsgierig, gericht op interactie, samenwerking én communicatie met anderen.
– Presenteren (van ideeën) – Je hebt een eigen visie, eigen ideeën of een mening en kan die
helder, duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen.
– Visie (helikopterview) – Je weet een inspirerend toekomstbeeld voor de lokale
sociaaldemocratie te ontwikkelen en uit te dragen, waarbij je afstand kunt nemen van de
dagelijkse praktijk.

De competenties die bij de controlerende taak horen, zijn:
– Onafhankelijkheid – Je vormt zelfstandig een mening of oordeel, je onderneemt zelfstandig
actie zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je wil en kan een eigen koers varen.
– Oordeelsvorming – Je kunt gegevens en de manier van handelen afwegen tegen relevante
criteria en zo tot onderbouwde beoordelingen komen.
– Voortgangsbewaking – Je bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en effecten van
politieke afspraken zoals raadsbesluiten, moties, amendementen en belangrijke
toezeggingen.

De competenties voor samenwerking en algemene taken zijn:
– Integriteit – Als PvdA-lid en –politicus handel je altijd integer, ook bij druk van buitenaf.
Iedere PvdA-politicus tekent een gedragscode en is integer. Je gaat zorgvuldig en discreet
met vertrouwelijke of gevoelige informatie uit de raad/fractie/contacten met je netwerken
om.
– Samenwerken – Je zit in de raad om de sociaaldemocratie in je gemeente te versterken. Dat
doe je samen met anderen. Het gezamenlijk resultaat telt en dat bereik je door een optimale
afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de anderen.
– Stressbestendigheid – Je kunt incasseren, je blijft zaken relativeren en rationeel benaderen.
Je gaat rustig, systematisch en efficiënt te werk.
– Assertiviteit – Je komt op een niet kwetsende en tactvolle manier op voor je eigen mening, je
behoefte of belangen.
– Conflicthantering – Je weet belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op
een tactvolle wijze te hanteren en op te lossen, dat doe je in de raad, dat doe je in het buurthuis waar je bent uitgenodigd voor
een bewonersvergadering.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – Je weet je ideeën, meningen, standpunten en
besluiten in een begrijpelijke taal aan anderen duidelijk te maken. Je weet wie je
toehoorders zijn en stemt je boodschap daar op af.
Voor fractievoorzitters ligt daarnaast meer nadruk op de competenties:
– Samenwerken en verbinden
– Strategisch inzicht
– Leiding geven en tact
– Besluitvaardigheid

De PvdA heeft een competentietest om zelf te kunnen zien waar je kracht en affiniteit ligt. Dit is
een zelfbeoordelingstest. Naast de algemene test bestaat de mogelijkheid om een test te maken
die verder gaat op de diverse deelcompetenties.