Profiel PvdA fractie

Profiel PvdA-fractie

Fracties zijn idealiter een afspiegeling van de bevolking. Dus een mengeling van mannen en vrouwen,
jong en oud, autochtoon en allochtoon, mensen met verschillende opleidingsniveaus, mensen
werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, etc. Voor het goed functioneren van een fractie zijn
ook verschillende kwaliteiten nodig. Het is slim om een mix te maken van generalisten, specialisten
en ‘echte’ volksvertegenwoordigers. Kleine fracties moeten proberen deze mix te vinden in
combinatie met de steunfractie.Binnen een PvdA-fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid ontzettend belangrijk. In een goed
functionerend team wordt elkaars talent erkend, is er wederzijdse steun, is er ruimte voor kritiek en
wordt er nauw samengewerkt. Fractiewerk is teamwerk, fractieleden moeten zich verbonden voelen
met het werk van de ander en bereid zijn om, waar nodig, steun te bieden.

De politieke koers van de fractie
De PvdA-fractie is in staat om – eventueel samen met het afdelingsbestuur – een werkplan op te
stellen voor de 4-jarige raadsperiode. In dit werkplan staan de politiek-inhoudelijke prioriteiten en
doelen genoemd, de samenwerking binnen de fractie en met andere fracties in de raad. Bij het
werkplan horen een communicatieplan en afspraken over woordvoering en media-optredens. Een
fractie moet in staat zijn om dit soort afspraken van te voren te maken en vast te leggen.
Afhankelijk van coalitiedeelname, maakt de fractie intern en extern ook afspraken over
samenwerken met de eigen wethouder(s) en de coalitiepartijen.

Samenwerking fractie en afdeling
De fractie legt als geheel verantwoording over het handelen af aan de leden van de afdeling. Zij zijn
immers door hen voorgedragen op de kieslijst van de PvdA. De fractie onderhoudt actief het contact
met het afdelingsbestuur en met diverse werkgroepen in de afdeling. Het afdelingsbestuur wordt
actief betrokken bij functioneringsgesprekken van fractieleden, dit is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Fracties vormen een onderdeel van een groter politiek geheel. Zij hebben een functie naar regionale,
provinciale en landelijke politiek. Om geïnformeerd te blijven zal de fractie dus contact moeten
onderhouden met landelijke en regionale onderdelen van de partij.