Beschikbare functies

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Beschikbare functies
Als je gemeenteraadslid wilt worden, kun je dat aan ons kenbaar maken.
Als je lijsttrekker wilt worden, fractievoorzitter en/of wethouder, vermeld dat dan ook. De fractie kiest na de verkiezing zelf haar fractievoorzitter en wethouder(s).

Wie zoeken we als raadslid?
De PvdA afdeling Sluis wil in de gemeenten en de gemeenteraden het sociaaldemocratische geluid laten ho­ren. Solidariteit, ondersteuning van zwakkeren (bestaanszekerheid), vrijheid, antidiscriminatie, duurzaam­heid, democratie, solidariteit, toegankelijkheid, rechtvaardigheid, vooruitgang, gelijke kansen, verheffing, het recht op een fatsoenlijk bestaan en goed werk. PvdA-raadsleden doen hun werk in de gemeenteraad vanuit deze beginselen. Ze werken in een team. Voor solisten is geen plaats. Het raadswerk vraagt lef. Een raadslid doet zijn werk in het belang van de inwoners en van de gemeente.
We streven naar een diverse samenstelling van de kandidatenlijst, naar achtergrond, ervaring, competenties en karakter. Voorop staat de maatschappelijke betrokkenheid en het verantwoordelijkheid willen dragen voor besluiten in het belang van de gemeente en haar inwoners.
Onze raadsleden voelen zich verbonden met hun gemeente en alle mensen die daar samenleven. Raadsleden zijn voor de PvdA volksvertegenwoordigers die door hun visie en hun kennis van de gemeente en van de situatie van de bewoners in de gemeente keuzes maken die ze kunnen verantwoorden.

Wat wordt van je verwacht?
Van raadsleden verwachten we politiek inzicht en kennis van de lokale, regionale en landelijke politiek bestuur­lijke verhoudingen. Wie raadslid wil zijn, heeft een visie op de politiek en de samenleving en kan poli­tiek-strategisch analyseren en opereren.
Als raadslid neem je beslissingen over de (toekomstige) inrichting van de gemeente, over het functioneren van de gemeente, over de ruimte voor ondernemingen en instellingen, over de ontwikkeling en ondersteu­ning van de inwoners en over allerlei andere onderwerpen. Je begrijpt de belangen van de inwoners en bent in staat om belangen – ook als die tegengesteld zijn – tegen elkaar af te wegen, keuzes te maken en jouw keuze te verantwoorden. Als raadslid heb je concrete ideeën voor je gemeente en je neemt – mede op basis van de signalen van bewoners – (beleids-)initiatieven. Je controleert actief en kritisch het college van burgemees­ter en wethouders en werkt in de gemeenteraad samen met andere fracties. Je legt publiekelijk en actief verantwoording af over je eigen functioneren.
Je kunt de standpunten van de PvdA-fractie op overtuigende wijze verwoorden, ook in moeilijke situaties.

Lijsttrekker
Wil je lijsttrekker worden? Dan speel je een belangrijke rol in de verkiezingscampagne. Je zoekt het contact met de kiezers in debatten, via media en sociale media en weet op creatieve wijze het gedachtegoed van de PvdA onder de aandacht te brengen. Je kunt goed omgaan met verschillende opvattingen en meningen die er leven en je bent in staat de standpunten van de PvdA goed onder woorden te brengen. Je bent het boegbeeld van de partij. Alleen voor de PvdA afdeling Suis geldt: er vindt een aparte lijsttrekkersverkiezing plaats als er meer leden lijsttrekker willen worden. Is dat niet het geval, dan draagt het bestuur of kandidaatstellingscommissie de lijsttrekker voor.

Fractievoorzitter
Als je fractievoorzitter wilt worden, vraagt dat extra competenties. Je draagt er zorg voor dat de fractie goed functioneert. Je weet te verbinden en legt gemakkelijk contacten. Je zorgt ervoor dat de fractie handelt naar de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma en, als de PvdA in het college komt, van het collegeprogramma. Naar buiten ben je het duidelijk herkenbare gezicht van de partij en je draagt daarmee bij aan de profilering van de partij. Je bent het eerste aanspreekpunt en legt gemakkelijk contacten. Je voert de onderhandelingen met andere fracties en je kunt overtuigend optreden in debatten.

Wethouder
De fractie beslist wie namens de PvdA de wethouder wordt. Heb je daar belangstelling voor, dan kun je dat bij je aanmelding aangeven. Een wethouder werkt samen met de wethouders van de andere partijen onder voorzitterschap van de burgemeester. Een wethouder heeft zowel collegeverantwoordelijkheid als verantwoordelijkheid voor partij en fractie. Dat vraagt van een wethouder vaardigheden die gericht zijn op een gemeenschappelijk resultaat, waarbij recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van het collegeprogramma. Een wethouder is in staat de gemeente te vertegenwoordigen, zowel binnen de eigen gemeente bij bewoners en organisaties als buiten de eigen gemeente. Dat vraagt niet alleen kennis van de eigen portefeuille en die van de collega’s maar ook de representativiteit die daarbij past.